ES   EN   DE   FR   IT   PT   PL   RU

OSTRZENIA    SPAWARKI    FILTROWANIE    PRALKI    EKSPLOATACYJNE    KATALOG    BLOG

Warunki dostawy i płatności


Niniejsze warunki regulują działanie usługi sprzedaży ELITE Corte y Afilado, SCP (dalej: ELITE) oraz klienta (dalej: KLIENT). Warunki te są dostępne pod adresem http://www.elite.es/es/legal.

Wszystkie dostawy i usługi, a także specjalne ustalenia umowne oparte są na tych warunkach. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają pisemnego zezwolenia upoważnionego przedstawiciela ELITE.

Warunki dostawcy dotyczą również wszystkich kolejnych zamówień.


1. Oferty

1.1. Oferty ELITE są niezobowiązujące. Zamówienie uważa się za przyjęte po pisemnym potwierdzeniu przez ELITE KLIENTOWI. Można to również zrobić za pomocą listu przewozowego lub faktury. W przypadku oferty ELITE, która ma konkretną ważność i została przyjęta w terminach, ma to decydujące znaczenie w przypadku braku potwierdzenia zamówienia w terminie. W przypadku zamówienia z natychmiastową dostawą za potwierdzenie zamówienia uznaje się również ustną zgodę, dowód dostawy lub fakturę. Powyższe modyfikacje będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie przez ELITE. Sprzeciw wobec potwierdzenia należy zgłosić niezwłocznie.

1.2. Dokumenty wchodzące w skład oferty, takie jak rysunki, plany, wagi, miary itp. Stanowią one jedynie przybliżone wyznaczniki, o ile nie zostały wyraźnie określone jako wiążące. To samo dotyczy danych, takich jak energia i zużycie. ELITE zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, planów itp. W postaci fizycznej lub elektronicznej, nie powinny być one udostępniane osobom trzecim. ELITE zobowiązuje się do udostępnienia planów lub danych uznanych przez KLIENTA za poufne osobom trzecim wyłącznie za ich zgodą.


2. Ceny i płatność

2.1. Z wyjątkiem specjalnych uzgodnień ceny są cenami loco fabryka, wliczając załadunek loco fabryka, bez kosztów pakowania lub transportu i rozładunku oraz plus odpowiednie podatki. Zawsze obowiązuje najnowszy cennik ELITE.

2.2. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni od dostawy na terytorium Hiszpanii.

2.3. KLIENT może wstrzymać płatności lub zrekompensować je ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi tylko wtedy, gdy ELITE nie zaprzecza im.

2.4. Akceptacja weksli jest dokonywana tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i jest uważana za płatność dopiero po ich obecności. Wszystkie wydatki ponosi KLIENT. Przyznane ewentualne przedłużenia płatności nie wpływają na obowiązek zapłaty odsetek.

2.5. Jeżeli po podpisaniu umowy kupna ELITE zda sobie sprawę z istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej KLIENTA, ELITE będzie uprawniona do zażądania zaliczki, wstrzymania dostaw i / lub anulowania umowy, nawet jeśli finansowanie jest w trakcie.


3. Czas dostawy, opóźnienie w dostawie

3.1. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wydaniem potwierdzenia zamówienia przez ELITE, ale nie przed dostarczeniem dokumentów i wskazówek, które kupujący musi udostępnić w zakresie szczegółów technicznych, upoważnień lub uzgodnionych płatności na konto.

3.2. Termin jest zachowany, jeżeli w chwili jego upływu towar jest gotowy do wysyłki.

3.3. We wszystkich przypadkach, w których ELITE nie może dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych (np. Siła wyższa, strajk, brak surowców itp.), Termin dostawy może zostać przedłużony przed poinformowaniem KLIENTA.

3.4. W przypadku, gdy ELITE przekroczy wskazany okres dostawy, ELITE zalega z płatnością dopiero po 30 dniach wskazanego okresu. Jeżeli można dochodzić roszczenia odszkodowawczego, kwota ta jest ograniczona i wzrasta do 0,5% za każdy tydzień zwłoki, maksymalnie do 5% całkowitej wartości dostawy.

3.5. W przypadku braku akceptacji w momencie dostawy ELITE może zażądać odszkodowania za niezgodność.

3.6. Jeżeli po przedłużeniu o cztery tygodnie od zgłoszenia dyspozycji towaru do wysyłki, KLIENT nadal zwleka z odbiorem zamówionego towaru, ELITE może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania w wysokości 30% wartości wartość zamówienia. ELITE zastrzega sobie prawo do dochodzenia poważnych szkód. KLIENT ma prawo zweryfikować, czy nie została spowodowana żadna szkoda lub czy wskazana kwota całkowita jest prawidłowa.


4. Przejście ryzyka, odbiór i montaż

4.1. Najpóźniej wraz z wysyłką dostarczonych części ryzyko przechodzi na KLIENTA, nawet w przypadku częściowych dostaw lub gdy ELITE zajmuje się również innymi usługami (na przykład koszty wysyłki lub transportu i instalacji). Na życzenie kupującego ubezpieczamy przesyłkę na Twój koszt od kradzieży, zniszczenia, uszkodzeń transportowych, ognia, wody oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.

4.2. Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu okoliczności leżących po stronie KLIENTA, ryzyko przechodzi na KLIENTA od dnia gotowości towaru do wysyłki. ELITE ma prawo do fakturowania towaru.

4.3. Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile nie wymagają od KLIENTA przesadnych kosztów.

4.4. Prace montażowe, uruchomieniowe i demonstracyjne zostaną opłacone oddzielnie. Czas przygotowania, podróży i oczekiwania są rozliczane jako czas pracy. Przed przybyciem techników niezbędna konstrukcja sprzętu musi zostać przygotowana i przygotowana w miejscu jego instalacji.

W razie potrzeby nasi technicy muszą bezpłatnie dysponować niezbędnym sprzętem do podnoszenia, personelem, urządzeniami pomocniczymi itp.

Uzgodnione ceny robocizny nie obejmują wakacji.


5. Zastrzeżenie własności

5.1. Towar dostarczony przez ELITE pozostanie Twoją własnością aż do całkowitej spłaty wszystkich długów, w tym wszelkich weksli.

5.2. ELITE ma prawo żądać od KLIENTA ubezpieczonego towaru przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

5.3. KLIENT nie może scedować ani sprzedać towaru, dopóki nie zostanie dokonana pełna płatność. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych postanowień przez osoby trzecie, towar pozostanie własnością ELITE do czasu uregulowania spłaty zadłużenia zaciągniętego przez KLIENTA.

5.4. W przypadku zachowań niezgodnych z umową ze strony KLIENTA, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, ELITE ma prawo do odbioru towaru, a KLIENT jest zobowiązany do jego dostarczenia.


6. Roszczenia z tytułu wad

6.1. Wszystkie części, które okażą się wadliwe w wyniku okoliczności, które miały miejsce przed przeniesieniem ryzyka, muszą zostać naprawione lub wymienione według uznania ELITE. O wykryciu takich wad należy niezwłocznie poinformować ELITE na piśmie. Wymienione części staną się własnością ELITE.

6.2. KLIENT, po uprzednim uzgodnieniu z ELITE, musi zapewnić niezbędny czas na przeprowadzenie wszystkich ulepszeń i dostaw zastępczych, które ELITE uzna za konieczne. W przeciwnym razie ELITE jest zwolniona z odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

6.3. Wydatki poniesione na naprawę lub wymianę zostaną poniesione przez ELITE w momencie uzasadnienia reklamacji.

6.4. KLIENT ma prawo odstąpić od umowy w ramach przepisów prawa, jeżeli ELITE (z uwzględnieniem wyjątkowych przypadków prawnych) straci odpowiedni termin na naprawę lub wymianę z powodu wady materiału. . Jeżeli wada jest tylko nieistotna, KLIENTOWI przysługuje jedynie obniżenie ceny umownej.

6.5. Gwarancja nie jest oferowana w następujących przypadkach:

Niewłaściwe lub nieodpowiednie użytkowanie, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie KLIENTA lub osoby trzecie, normalne zużycie, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednia konserwacja, nieodpowiednie produkty serwisowe, wpływy chemiczne, elektromagnetyczne lub elektryczne. O ile nie powstały z winy ELITE.


7. Odpowiedzialność

7.1. ELITE odpowiada za szkody, które nie wynikają z samego dostarczonego przedmiotu, niezależnie od przyczyny prawnej, tylko wtedy, gdy:

do. w przypadku umyślnego faulu

druga. w przypadku bezprawnego naruszenia życia lub zdrowia

C. w przypadku wad, które umyślnie ukryłeś

Inne roszczenia są wykluczone.


8. Udzielenie gwarancji, przedawnienie

Wszelkie roszczenia kupującego, niezależnie od ich podstawy prawnej, wygasają po 12 miesiącach od dostawy towaru. Odnosi się to również do wad dzieła lub dostarczonych przedmiotów, które zostały użyte do dzieła.


9. Polityka zwrotów, prawo do odstąpienia od umowy

KLIENT ma prawo do zwrotu zakupionych produktów, jeżeli po zakupie towaru na magazynie zwrot zostanie zgłoszony w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przez KLIENTA. W takim przypadku koszty zwrotu, wysyłki i obsługi zostaną odliczone od całkowitej wartości produktu.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy: W przypadku produktów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie zaprojektowanych dla klienta zwrot nie zostanie przyjęty.


10. Korzystanie z oprogramowania

Jeśli oprogramowanie jest zawarte w dostawie, KLIENT uzyskuje niewyłączne prawo do używania dostarczonego oprogramowania, w tym jego dokumentacji. Jego użycie w więcej niż jednym systemie jest zabronione.

KLIENT może kopiować oprogramowanie wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej. Żadne inne modyfikacje lub zastosowania nie są dozwolone bez wyraźnej zgody ELITE.


11. Prawo właściwe

Relacje pomiędzy ELITE a KLIENTEM będą podlegać we wszystkich celach prawu hiszpańskiemu.

REGULAMIN