Hero Image

Warunki sprzedaży

Warunki dostaw i płatności

Niniejsze warunki regulują działanie serwisu sprzedaży ELITE Sharpening Machines SLU (dalej: ELITE) oraz klienta (dalej: KLIENT). Warunki te są dostępne na stronie www.elite.es/en/terms.

Wszystkie dostawy i usługi, jak również wszelkie specjalne ustalenia umowne opierają się na tych warunkach. Wszelkie modyfikacje niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela ELITE.

Warunki dostawcy mają również zastosowanie do wszystkich kolejnych zamówień.

1. Oferty

1.1. Oferty ELITE są niezobowiązujące. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą pisemnego potwierdzenia KLIENTA przez ELITE. Może to również nastąpić za pomocą dowodu dostawy lub faktury. W przypadku oferty ELITE, która ma konkretną ważność i została przyjęta w terminie, ma to decydujące znaczenie, jeśli nie ma potwierdzenia złożonego w terminie zamówienia. W przypadku zamówienia z dostawą natychmiastową za potwierdzenie zamówienia uważa się również umowę ustną, dowód dostawy lub fakturę. Wcześniejsze modyfikacje będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez ELITE. Sprzeciw wobec potwierdzenia należy wnieść niezwłocznie.

1.2. Dokumenty stanowiące część oferty, takie jak rysunki, plany, wagi, miary itp. Są one jedynie przybliżonymi określeniami, o ile nie zostały wyraźnie określone jako wiążące. To samo dotyczy danych, takich jak moc i zużycie. ELITE zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, planów itp. typu fizycznego lub elektronicznego, nie należy ich udostępniać osobom trzecim. ELITE zobowiązuje się do udostępniania osobom trzecim planów lub danych uznanych przez KLIENTA za poufne wyłącznie za ich zgodą.

2. Ceny i płatności

2.1. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami loco fabryka, w tym załadunek fabryczny, bez kosztów opakowania lub transportu i rozładunku, plus odpowiednie podatki. Zawsze obowiązuje najnowszy cennik ELITE.

2.2. Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni od dostawy na terytorium Hiszpanii.

2.3. KLIENT może wstrzymać płatności lub zrekompensować je ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi tylko wtedy, gdy ELITE nie sprzeciwia się im.

2.4. Akceptacja weksli jest dokonywana tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej uzgodnione, jest uważana za zapłatę dopiero po ich przyjęciu. Wszystkie koszty ponosi KLIENT. Ewentualne przyznane odroczenie płatności nie wpływa na obowiązek zapłaty odsetek.

2.5. Jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży ELITE poweźmie wiadomość o znacznym pogorszeniu się sytuacji finansowej KLIENTA, ELITE będzie uprawniona do żądania zapłaty zaliczki, wstrzymania dostaw i/lub anulowania umowy, nawet jeśli finansowanie jest w toku.

3. Czas dostawy, opóźnienie w dostawie

3.1. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z chwilą wystawienia przez ELITE potwierdzenia zamówienia, nie wcześniej jednak niż przed udostępnieniem przez kupującego dokumentów i wskazań dotyczących szczegółów technicznych, upoważnień lub uzgodnionych płatności na konto.

3.2. Termin jest zachowany, jeżeli w chwili jego upływu towar jest gotowy do wysyłki.

3.3. We wszystkich przypadkach, w których ELITE nie jest w stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niej niezależnych (np. siła wyższa, strajk, brak surowców itp.), termin dostawy może ulec wydłużeniu po uprzednim poinformowaniu KLIENTA.

3.4. W przypadku przekroczenia przez ELITE wskazanego terminu dostawy, ELITE popadnie w zwłokę dopiero po upływie 30 dni wskazanego okresu. Jeżeli roszczenie o odszkodowanie może zostać wyegzekwowane, kwota ta jest ograniczona i wzrasta do 0,5% za każdy tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% całkowitej wartości dostawy.

3.5. W przypadku braku odbioru w momencie dostawy ELITE może żądać odszkodowania za niezgodność.

3.6. Jeżeli po upływie czterech tygodni od zawiadomienia o skierowaniu towaru do wysyłki, KLIENT nadal będzie zwlekał z odbiorem zamówionego towaru, ELITE może odstąpić od umowy i żądać naprawienia szkody w wysokości 30% wartość zamówienia. ELITE zastrzega sobie prawo do dochodzenia większych szkód. KLIENT ma prawo sprawdzić, czy nie doszło do powstania szkody lub czy wskazana łączna kwota jest prawidłowa.

3.7. Jeżeli ELITE przewiduje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane w rozsądnym terminie od podanego terminu dostawy lub produkt nie spełnia właściwości oferowanych w zamówieniu, ELITE może anulować zamówienie, zwracając całkowitą kwotę zapłaconą lub przewidywaną. dla klienta bez możliwości dochodzenia przez klienta odszkodowania lub odsetek od płatności lub towaru.

4. Przejście ryzyka, odbiór i montaż

4.1. Ryzyko przechodzi na KLIENTA najpóźniej wraz z wysyłką dostarczonych części, nawet jeśli realizowane są dostawy częściowe lub jeśli ELITE przejmuje również inne usługi (np. koszty wysyłki lub transportu i instalacji). Na życzenie kupującego ubezpieczymy przesyłkę na własny koszt od kradzieży, stłuczenia, szkód transportowych, ognia, wody oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.

4.2. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, ryzyko przechodzi na KLIENTA od dnia gotowości towaru do wysyłki. ELITE jest upoważniona do wystawiania faktur za towar.

4.3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie wiąże się to z nadmiernymi kosztami dla KLIENTA.

4.4. Montaż, uruchomienie i prace demonstracyjne będą płatne oddzielnie. Czas przygotowania, podróży i oczekiwania rozliczany jest jako czas pracy. Przed przybyciem techników w miejscu instalacji należy przygotować niezbędną konstrukcję dla sprzętu.

W razie potrzeby nasi technicy muszą bezpłatnie dysponować niezbędnymi środkami dźwigowymi, personelem pomocniczym itp. Uzgodnione ceny robocizny nie obejmują urlopów.

5. Zastrzeżenie własności

5.1. Towar dostarczony przez ELITE pozostaje własnością ELITE do czasu całkowitej spłaty wszystkich długów, w tym ewentualnych weksli.

5.2. ELITE jest uprawniona do żądania ubezpieczenia towaru od kradzieży, stłuczenia lub uszkodzenia przez KLIENTA do czasu całkowitej zapłaty należności.

5.3. KLIENT nie może dokonać cesji ani sprzedaży towaru do czasu dokonania pełnej zapłaty. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innego zabezpieczenia przez osoby trzecie, towar pozostaje własnością ELITE do czasu zakończenia spłaty zadłużenia zaciągniętego przez KLIENTA.

5.4. W przypadku zachowania niezgodnego z umową KLIENTA, w szczególności zwłoki w płatności, ELITE jest upoważniona do odbioru towaru, a KLIENT jest zobowiązany do jego dostarczenia.

6. Roszczenia z tytułu wad

6.1. Wszystkie części, które okażą się wadliwe w wyniku okoliczności, które miały miejsce przed przejściem ryzyka, muszą zostać naprawione lub wymienione według decyzji ELITE. O stwierdzeniu takich wad należy niezwłocznie powiadomić ELITE na piśmie. Wymienione części przechodzą na własność ELITE.

6.2. KLIENT, po uzgodnieniu z ELITE, musi zapewnić niezbędny czas na przeprowadzenie wszystkich ulepszeń i dostaw zastępczych, które wydają się niezbędne ELITE. W przeciwnym razie ELITE jest zwolniona z odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

6.3. Koszty spowodowane naprawą lub wymianą zostaną zwrócone przez ELITE niezwłocznie po uznaniu reklamacji.

6.4. KLIENT ma prawo odstąpić od umowy, w granicach przepisów prawa, jeżeli ELITE (z uwzględnieniem prawnych przypadków wyjątkowych) spóźnia się z odpowiednim terminem na naprawę lub wymianę z powodu wady materiału. . Jeżeli wada jest tylko nieistotna, KLIENTOWI przysługuje jedynie obniżenie ceny umownej.

6.5. Gwarancja nie jest udzielana w następujących przypadkach:

Niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia przez KLIENTA lub osoby trzecie, normalnego zużycia, nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, niewłaściwej konserwacji, nieodpowiednich produktów serwisowych, wpływów chemicznych, elektromagnetycznych lub elektrycznych. O ile nie powstały z winy ELITE.

7. Odpowiedzialność

7.1. ELITE odpowiada za szkody powstałe nie z samego przedmiotu dostawy – bez względu na podstawę prawną – tylko wtedy, gdy:

  • w przypadku winy umyślnej
  • w przypadku bezprawnego występku na życie lub zdrowie
  • w przypadku wad podstępnie ukrytych

Inne roszczenia są wykluczone.

8. Udzielenie gwarancji, przedawnienie

Wszelkie roszczenia kupującego, bez względu na ich podstawę prawną, przedawniają się po upływie 12 miesięcy od dostawy towaru. Dotyczy to również wad dzieła lub dostarczonych przedmiotów, które zostały użyte do dzieła.

9. Polityka zwrotów, prawo odstąpienia od umowy

KLIENT ma prawo do zwrotu zakupionych produktów, jeżeli po nabyciu produktu znajdującego się w magazynie, zwrot zostanie zgłoszony w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przez KLIENTA. W takim przypadku koszty zwrotu, wysyłki i obsługi zostaną odjęte od całkowitej wartości produktu.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy: W przypadku produktów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie zaprojektowanych dla klienta, zwrot nie będzie możliwy.

10. Korzystanie z oprogramowania

Jeżeli dostawa obejmuje oprogramowanie, KLIENT uzyskuje niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Jego użycie w więcej niż jednym systemie jest zabronione.

KLIENT może kopiować oprogramowanie wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej. Wszelkie inne modyfikacje lub wykorzystanie są zabronione bez wyraźnej zgody ELITE.

11. Obowiązujące prawo

Relacje między ELITE a KLIENTEM będą podlegać pod każdym względem prawu hiszpańskiemu.