Hero Image

Ochrona danych

WWW.ELITE.ES, w celu ochrony praw jednostki, zwłaszcza w odniesieniu do zautomatyzowanych zabiegów oraz w celu zachowania przejrzystości wobec Użytkownika, ustanowiła politykę, która obejmuje wszystkie wspomniane zabiegi, cele realizowane przez te ostatnie, ich zasadność i także instrumenty, którymi dysponuje Użytkownik, aby mógł on skorzystać z przysługujących mu praw.

Przeglądanie tej witryny oznacza pełną akceptację poniższych postanowień i warunków użytkowania. Musisz zaakceptować użycie plików cookie. Jeśli nie wyrażasz zgody, wyślij e-mail na adres INFO@ELITE.ES

Zaktualizowana wersja niniejszej polityki prywatności jest jedyną obowiązującą na czas korzystania ze strony internetowej, dopóki nie zostanie zastąpiona inną wersją.

Użytkownik przekazujący dane osobowe za pośrednictwem niniejszego serwisu jest informowany o ich umieszczeniu w zbiorach WWW.ELITE.ES. POSIADACZ zobowiązany jest do prowadzenia aktualnej ewidencji przeprowadzonych zabiegów z wykorzystaniem tych danych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AEPD (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych) https://www.aepd.es/es

Gromadzenie danych

Twoje dane zbiera WŁAŚCICIEL.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Przez osobę możliwą do zidentyfikowania rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (DNI, NIF, NIE, paszport) jeden lub kilka szczególnych elementów określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Cel, w jakim przetwarzane są Twoje dane osobowe

Celem przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone, jest wykorzystanie ich głównie przez WŁAŚCICIELA do zarządzania relacjami z Tobą, aby móc oferować Ci produkty i usługi zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, aby poprawić komfort użytkowania oraz, w stosownych przypadkach, w celu obsługi Twoich próśb, próśb lub zamówień. Na podstawie podanych przez Ciebie informacji zostanie utworzony profil firmy. Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywany jest stosunek handlowy, dopóki zainteresowana strona nie zażąda ich usunięcia lub, w niezbędnych latach, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Zostaną one zarejestrowane w aktach klienta, a ich leczenie zostanie zarejestrowane w rejestrze zabiegów POSIADACZA. Nazwa pliku jest następująca: KLIENCI

Legalność przetwarzania Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Prawidłowe wykonanie lub wykonanie umowy
  • Prawnie uzasadniony interes POSIADACZA
  • Zgoda użytkownika lub klienta na przetwarzanie jego danych.

Odbiorcy, którym dane są przekazywane

Dane osobowe Użytkownika mogą ewentualnie zostać przekazane podmiotom trzecim powiązanym z POSIADACZEM na podstawie umowy w celu wykonania zadań niezbędnych do zarządzania jego kontem jako klienta i bez konieczności udzielania ich upoważnienia. Również wtedy, gdy konieczne jest powiadomienie władz w przypadku, gdy Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub naruszył treść noty prawnej.

Dane Użytkownika mogą być w stosownych przypadkach przekazywane innym spółkom grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, które mogą wiązać się z przetwarzaniem tych danych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ale muszą być poinformowani o terminie i warunkach tego przekazania oraz odbiorcy.

Gdy inne dane są wymagane do uzyskania dostępu do określonych funkcji serwisu, WŁAŚCICIEL wskaże ten obowiązek w momencie zbierania danych Użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik jest informowany o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu. Ponadto każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej osoby, prawo do wyeliminowania przekazywania danych osobowych przekazywanych osobie odpowiedzialnej za leczenie oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Użytkownik ma możliwość złożenia skargi do AEPD (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych) lub właściwego organu odpowiedniej Wspólnoty Autonomicznej, gdy nie uzyskał satysfakcjonującego rozwiązania w zakresie wykonywania swoich praw za pomocą skierowanego do niego pisma.

O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres INFO@ELITE.ES, jego dane mogą zostać wykorzystane w stosownych przypadkach do przesyłania informacji handlowych od ELITE SHARPENING MACHINES, S.LU.

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie utrzymywany stosunek handlowy lub przez lata niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że informacje podane za pośrednictwem tej witryny są prawdziwe, odpowiadając za prawdziwość wszystkich danych, które nam przekazuje. POSIADACZ będzie je aktualizował, tak aby odzwierciedlały rzeczywistą sytuację, przy czym Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podane nieprawdziwe lub niedokładne informacje oraz za szkody, niedogodności i problemy, które ELITE SHARPENING MACHINES, S.LU może spowodować. lub osób trzecich.

Informacje te będą przechowywane i zarządzane z należytą poufnością, z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych, manipulacji, pogorszeniu lub utracie.

Użytkownik musi jednak liczyć się z tym, że bezpieczeństwo systemów komputerowych nigdy nie jest absolutne. Gdy podajesz dane osobowe online, takie informacje mogą być gromadzone bez Twojej zgody i przetwarzane przez nieupoważnione osoby trzecie. ELITE OSTRZARKI, S.LU. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje, jakie te czyny mogą mieć dla Użytkownika, jeśli opublikował on informacje dobrowolnie.

Możesz uzyskać dostęp i skorzystać z tych praw za pomocą pisemnego i podpisanego wniosku, który możesz wysłać na adres C / JOAN ORO, 27, 08635 ST. ESTEVE SESROVIRES, BARCELONA — HISZPANIA, załączając kserokopię DNI lub równoważnego dokumentu. Prośbę można również wysłać na adres e-mail: INFO@ELITE.ES

Informujemy, że pełnomocnikiem ds. ochrony danych jest SERGI VALLS GRAMUNT.

Uprawnienia te będą realizowane w terminie 1 miesiąca, który może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli wymagać tego będzie skomplikowany charakter żądania lub liczba otrzymanych żądań. Wszystko to bez uszczerbku dla obowiązku przechowywania określonych danych w warunkach prawnych i do momentu, w którym możliwe obowiązki wynikające z ewentualnego leczenia lub, w stosownych przypadkach, ze stosunku umownego, nie zostaną określone.

Oprócz powyższego i w związku z przepisami o ochronie danych, użytkownicy, którzy o to poproszą, mają możliwość zorganizowania miejsca przeznaczenia swoich danych po ich śmierci.