ES   EN   DE   FR   IT   PT   PL   RU

OSTRZENIA    SPAWARKI    FILTROWANIE    PRALKI    EKSPLOATACYJNE    KATALOG    BLOG

WWW.ELITE.ES w celu ochrony praw indywidualnych, w szczególności w związku z automatycznym przetwarzaniem oraz z

Chęć zachowania przejrzystości wobec Użytkownika, ustanowił politykę, która obejmuje wszystkie takie zabiegi, cele, do których dąży ten ostatni, ich legalność, a także instrumenty dostępne dla Użytkownika, tak aby

możesz skorzystać ze swoich praw.

Przeglądanie tej witryny oznacza pełną akceptację poniższych postanowień i warunków użytkowania. wiem

zaakceptuj użycie plików cookie. Jeśli nie wyrażasz zgody, wyślij e-mail na adres INFO@ELITE.ES

Zaktualizowana wersja niniejszej polityki prywatności jest jedyną obowiązującą w okresie korzystania ze strony internetowej do godz

istnieje inna wersja, aby go zastąpić.

Użytkownik udostępniający dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej jest informowany o ich umieszczeniu w plikach

WWW.ELITE.ES. POSIADACZ jest zobowiązany do prowadzenia aktualnego rejestru przeprowadzonych zabiegów na tych danych. (Przed 25 maja 2018 r. Pliki te można było znaleźć należycie zarejestrowane w rejestrze domen

Agencja Ochrony Danych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

AEPD (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php


Gromadzenie danych

Twoje dane są zbierane przez HOLDER.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (person

afektowany). Przez osobę możliwą do zidentyfikowania rozumie się osobę, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez

odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego (DNI, NIF, NIE, paszport) jeden lub więcej określonych elementów, własne

do ich tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.


W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Celem przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone, jest wykorzystanie ich głównie przez POSIADACZA w celu zarządzania relacjami z Tobą, aby móc oferować Ci produkty i usługi zgodne z Twoimi zainteresowaniami, aby poprawić Twoje doświadczenia

użytkownika i, w stosownych przypadkach, do przetwarzania ich wniosków, wniosków lub zamówień. Przygotowany zostanie profil handlowy na podstawie

informacje, które podajesz. Żadne automatyczne decyzje nie będą podejmowane na podstawie tego profilu.

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywana jest relacja handlowa, o ile nie zażąda tego

zainteresowanych jego usunięciem lub w ciągu lat niezbędnych do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Zostaną one zarejestrowane w aktach klienta, a ich zabieg zostanie zarejestrowany w rejestrze zabiegów, które prowadzi

POSIADACZ (przed 25.05.2018 r. Mógł być również zawarty w pliku przygotowanym z danymi osobowymi

zarejestrowane w AEPD, Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych lub we właściwym organie odpowiedniej Wspólnoty

Autonomiczny). Nazwa pliku jest następująca: KLIENCI


Jaka jest zasadność przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Prawidłowe wykonanie lub wykonanie zamówienia

- prawnie uzasadniony interes POSIADACZA

- Zgoda użytkownika lub klienta na przetwarzanie jego danych


Do jakich odbiorców zostaną przekazane dane?

Dane osobowe Użytkownika mogą ewentualnie zostać przekazane podmiotom trzecim związanym z POSIADACZEM na podstawie umowy.

wykonywanie niezbędnych zadań w celu zarządzania Twoim kontem jako klient i bez konieczności udzielania Twojej autoryzacji.

Również wtedy, gdy należy kierować komunikację do władz w przypadku podjęcia przez Użytkownika działań

niezgodnie z prawem lub naruszył treść informacji prawnej.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom z grupy, w stosownych przypadkach, do wewnętrznych celów administracyjnych

Może to obejmować przetwarzanie tych danych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ale muszą

Poinformuj, kiedy przelew będzie miał miejsce oraz o warunkach przelewu i odbiorcy.

W przypadku, gdy do uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności serwisu wymagane są jakiekolwiek dane, POSIADACZ to wskaże

Obowiązkowe w momencie zbierania danych Użytkownika.


Prawa użytkowników

Użytkownik jest informowany o możliwości skorzystania z przysługujących mu praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu. Również każdy

osoba ma prawo do ograniczenia leczenia związanego z jej osobą, prawo do zniesienia przeniesienia

danych osobowych przekazanych administratorowi oraz o prawie do przenoszenia danych.

Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji w AEPD (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych) lub

właściwy organ danej wspólnoty autonomicznej, gdy nie uzyskał zadowalającego rozwiązania w

skorzystanie z przysługujących im praw w piśmie skierowanym do niego.

O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail INFO@ELITE.ES, jego dane mogą

być wykorzystywane w stosownych przypadkach do przesyłania informacji handlowych firmy ELITE SHARPENING MACHINES, S.LU.

Podane dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywana jest relacja handlowa lub przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje podane za pośrednictwem tej witryny są zgodne z prawdą, odpowiadając na

prawdziwość wszystkich danych, które nam przekazujesz, a my będziemy je aktualizować, aby odzwierciedlały prawdziwą sytuację, czyli istnienie

Odpowiedzialny za fałszywe lub niedokładne informacje, które podajesz oraz za szkody, uciążliwości i problemy, które może to spowodować

MÁQUINAS AFILADORAS ELITE, S.LU. lub osoby trzecie.

Informacje te będą przechowywane i zarządzane z należytą poufnością, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa

niezbędne do zapobieżenia dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych, ich manipulowaniu, pogorszeniu lub utracie.

Jednakże Użytkownik musi mieć na uwadze, że bezpieczeństwo systemów komputerowych nigdy nie jest absolutne. Kiedy

podania danych osobowych w trybie online, takie informacje mogą być zbierane bez Twojej zgody i przetwarzane przez osoby trzecie, które tego nie robią

upoważniony. MÁQUINAS AFILADORAS ELITE, S.LU. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego konsekwencje

Działania te mogą mieć dla Użytkownika, jeśli opublikował informacje dobrowolnie.

Możesz uzyskać dostęp do tych praw i korzystać z nich, składając pisemny i podpisany wniosek, który możesz wysłać na adres

C / JOAN ORO, 27 08635 ST. ESTEVE SESROVIRES, BARCELONA - HISZPANIA, załączając kserokopię DNI lub

równoważny dokument.

Żądanie można również wysłać na następujący adres e-mail: INFO@ELITE.ES

Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest SERGI VALLS GRAMUNT.

Prawa te zostaną zrealizowane w okresie 1 miesiąca, który może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli złożoność wniosku lub

wymaga tego liczba otrzymanych żądań. Wszystko to bez uszczerbku dla obowiązku przechowywania niektórych danych w warunkach prawnych.

i dopóki nie określą możliwej odpowiedzialności wynikającej z możliwego leczenia lub, w stosownych przypadkach, ze związku

umowny.

Oprócz powyższego, w związku z przepisami o ochronie danych, użytkownicy, którzy o to poproszą, mają możliwość zorganizowania miejsca przeznaczenia swoich danych po śmierci.


OCHRONA DANYCH